Træning og motivation – Exercice et motivation – Fitness and Motivation

Træning og motivation – Exercice et motivation – Fitness and Motivation

Fun Yoga
Kaninungen laver “yogaøvelser” for sjov – le Lapereau fait du “yoga” pour s’amuser – Baby Bunny practices “yoga” just for fun.

Hvordan motiveres du bedst til at træne?

I mit speciale i religionsvidenskab anvender jeg bla. begreberne ‘intrinsisk’ og ‘ekstrinsisk’ religiøsitet. Groft sagt handler det om, hvorvidt man opfatter religion som et mål eller et middel, dvs. om man er religiøs for religionens indhold eller pga. det den gør.

Den samme opdeling bruges i psykologien, når det handler om motivation: Nogle motiveres bedst, når de bliver opslugt af det de laver, andre når de tænker på resultatet og mere ydre faktorer. Når man vil motivere sig selv, er det meget vigtigt at vide, hvad der er ens grundlæggende orientering.

Hvis jeg skal motiveres til en sund livsstil, så hjælper det mig fx ikke at hænge billeder af sunde og slanke mennesker på køleskabet (eller på Pinterest) eller at tænke på den nye badedragt, jeg vil købe til næste sommer. Det hjælper mig heller ikke at melde mig til et maratonløb, for konkurrence er ikke vigtigt for mig.

Jeg er nemlig overvejende intrinsisk motiveret, hvilket betyder, at jeg skal kunne finde værdi i det jeg laver for at motiveres. Jeg elsker  at tage billeder og se dyr i naturen, derfor er jeg meget nemmere at motivere til en gåtur end til en løbetur med hovedtelefoner og pulsbælte på. Dans og yoga er også gode træningsformer, fordi jeg er perfektionist, og finder værdi i at få min krop, og ikke mindst min hjerne, til at udføre atypiske bevægelser så rent og kontrolleret som muligt, og til at huske lange sekvenser udenad.

Det betyder ikke, at den ene form for motivation er bedre end den anden. For nogle er det netop konkurrenceelementet, der giver træningen værdi, for andre er det det sociale samvær, for andre igen, jagten på bikinikroppen.

Hvad motiverer dig? Hvis du er begyndt mange gange, og har givet op, når det blev hårdt eller kedeligt, er det måske fordi, du har valgt din træning på et forkert grundlag.

Kys og Kram fra Kejserinden


Français:

Comment se motiver à faire du sport?

Dans ma thèse en Étude des Religions, j’utilise entre autres les mots ‘intrinsèque’ et ‘extrinsèque’ à propos de la religiosité. Dans les grandes lignes, il s’agit d’une distinction entre la religion vue comme une fin en soi ou comme un moyen d’arriver à un but, c’est dire la question de savoir si on décide d’être religieux à cause du contenu de la religion en question, ou si on décide de l’être pour ce qu’elle fait.

La même distinction se fait en psychologie, quand il s’agit de motivation: Certains sont absorbés par ce qu’ils font à cause de la valeur intrinsèque de l’activité, d’autres pensent aux résultats et aux facteurs extérieurs à l’activité elle-même. Quand on veut se motiver soi-même, il est très important de savoir quel type de motivation sera la plus adaptée.

Si je dois me motiver à vivre plus sainement, cela ne me sert à rien d’afficher des photos de personnes minces et en bonne santé sur le frigo (ou sur Pinterest), ou de penser au maillot de bains que je vais acheter l’été prochain. Cela ne me motive pas non plus de m’inscrire à un marathon, car la compétition n’est pas importante pour moi.

Tout ça parce que j’ai une orientation principalement intrinsèque, ce qui veut dire que j’ai besoin de trouver une valeur propre à l’activité que je pratique pour être motivée. J’adore faire des photos et voir des animaux dans la nature, et pour cette raison j’ai plus de facilité à me motiver pour une randonnée que pour un footing avec des écouteurs aux oreilles et une ceinture pour contrôler mon pouls. La danse et le yoga sont aussi de bons exercices pour moi, car je suis perfectionniste, et je trouve une valeur dans l’effort de faire obéir mon corps et, plus important, mon cerveau, afin de réussir des mouvements atypiques de manière pure et contrôlée, sans compter le plaisir de mémoriser des séquences de mouvements enchaînés.

Je ne veux pas dire par là qu’une forme de motivation est meilleure que l’autre. Pour certains, c’est la compétition qui donne de la valeur, pour d’autres, l’aspect social de faire de l’exercice entre amis. Pour d’autres encore, c’est l’appât du corps de rêve qui les motive.

Qu’est-ce qui vous motive? Si vous avez commencé puis abandonné plusieurs fois une activité physique, il est possible que vous n’ayez pas choisi la bonne forme de motivation.

L’Impératrice vous embrasse.


English:

How do you Motivate Yourself to Work Out?

In my thesis in the Study of Religion I use the words ‘intrinsic’ and ‘extrinsic’ to define different orientations of religiosity. Roughly speaking that means that some people are religious because of the meaning they find in the religion itself, i.e. religion as an end in itself, and for others religion is a means to obtain other ends.

The same distinction is used by psychologists about motivation: Some people tend to be absorbed by what they do because of the action in itself, others are more interested in results and other factors external to the activity. When you want to motivate yourself, it is important that you know which of the two orientations suits you best.

If I have to motivate myself to a healthier lifestyle, it doesn’t help me to put pictures of slim and healthy people on the fridge (or on Pinterest), or to think about the bikini I will buy myself next summer. It is of no help to sign up for a marathon either, since competition does not drive me.

This is because I am intrinsically motivated most of the time, which means that I have to find value in the activity itself to feel motivated. I love to take pictures and spot animals in the wild, and for that reason it is much easier to convince me to go for a walk rather than to go running with earplugs and a belt to measure my pulse. Dancing and yoga are also good forms of exercise for me, because I am a perfectionist, and the idea of getting my body, and even better: my brain, to obey me in a clean, controlled pattern appeals to me as well as memorising long sequences of movement.

I do not mean to say that some forms of motivation are better than others. Some people need competition to catch their interest, others like the social aspect of working out with friends. Others still are primarily motivated by getting a perfect bikini body.

What motivates you? If you have often tried and then lost interest in something, maybe you have not chosen the right kind of motivation.

Hugs and Kisses from the Empress.

 

One Reply to “Træning og motivation – Exercice et motivation – Fitness and Motivation”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.