Hvordan man overlever at være en gammel studerende – Comment survivre en tant qu’étudiant âgé – How to survive as an old student

Hvordan man overlever at være en gammel studerende – Comment survivre en tant qu’étudiant âgé – How to survive as an old student

desk
Et organiseret skrivebord – Un bureau organisé – an organized desk
Outdoors
Når man bor på landet, kan man til tider læse udendørs – Quand on vit à la campagne, il est possible de travailler dehors – When you live in the country, it is sometimes possible to study outdoors.

Studerende, mor, hustru, blogger og landbo.

Som før nævnt, er jeg ved at skrive et speciale i religionsvidenskab. Jeg er i dag 36 år, og jeg har altså ikke været studerende siden jeg var teenager! Jeg har en tidligere uddannelse som skuespiller fra Frankrig, hvor jeg også boede i 15 år og arbejdede, primært som teaterskuespiller, i 10 år. Det er fantastisk at man her i Danmark har mulighed for at uddanne sig, også senere i livet.

Alligevel er det dog lidt af en udfordring at skulle være voksen i et ungdomsmiljø, ligesom det kan være svært at jonglere mellem et liv på landet og et studie i byen, en hverdag som den der lærer (som studerende) og den der lærer fra sig (som mor). Det kræver en hvis omstillingsparathed, for ikke at tale om de økonomiske udfordringer ved at være en voksen på SU.

Her er 3 gode råd til andre (ældre) studerende:

1. Organisation er kodeordet, både for økonomien og for tidspresset. Indkøb en gang om ugen, planlægning af alle aktiviteter inklusiv fritiden. Kedeligt men sandt!

2. Hvis du har børn: Udsæt aldrig noget studierelateret. Tænk ikke, at der er længe til deadline, for skoldkopper varer mindst en uge.

3. Væn dig til, at andre voksne er overbeviste om, at du jo har al tid i verden, fordi du studerer, men lær alligevel at sige nej til alt for mange opgaver i institution/skole. Det kan være nogle forfærdelige tidsrøvere, som i sidste ende kan give dig stress. Du ma ikke forvente, at andre kan se, at du har travlt, for da de studerede, havde de slet ikke de samme forpligtelser du har nu. Et fuldtidsstudie skal svare til et fuldtidsjob i arbejdsindsats, eller også gør du ikke nok ud af det.

Flere gode råd vil helt sikkert følge. Har du nogle?

Kys og Kram fra Kejserinden.


Français:

Étudiante, mère, épouse, bloggeuse et campagnarde.

Comme je l’ai déjà mentionné, je suis en train d’écrire ma thèse de fin de maîtrise en études des religions. J’ai maintenant 36 ans, mais ce n’est pas comme si j’avais été étudiante depuis l’adolescence jusqu’à maintenant. J’ai fait une formation de comédienne en France, ou j’ai vécu 15 ans, et j’ai travaillé en tant que telle, principalement au théâtre pendant 10 ans. C’est assez fantastique qu’ici au Danemark on puisse reprendre ses études, même beaucoup plus tard.

C’est quand même un sacré challenge d’être adulte dans un environnement jeune, tout comme il est difficile de jongler entre la vie à la campagne et les études en ville, un quotidien d’élève à l’université et de source d’enseignement pour son enfant. Cela demande une certaine flexibilité, sans parler de la difficulté économique d’être un adulte qui vit d’une bourse d’études.

Voici 3 bons conseils aux étudiants (âgés):

1. L’organisation est l’alpha et l’oméga en matière d’économie comme pour le temps. Les courses une fois par semaine, planification de toutes les activités, même les loisirs. ennuyeux mais vrai !

2. Si vous avez des enfants: Ne repoussez jamais ce qui a trait aux études. Ne pensez jamais qu’une date limite est loin, la varicelle dure au moins une semaine….

3. Habituez-vous à l’attitude des gens qui croient que vous avez tout le temps du monde, parce que vous êtes étudiant, mais n’acceptez pas de prendre sur vous toutes les activités de parents d’élèves et autres voleurs de temps. Ne vous attendez pas à ce que les gens comprennent que vous êtes occupé, parce que quand ils faisaient eux-ême des études, ils n’avaient pas les responsabilité que vous avez. Une formation à plein temps est l’équivalent d’un travail à plein temps, ou alors vous êtes en train de négliger vos études.

D’autres conseils suivront sûrement. Et vous, en avez-vous à me proposer?

L’Impératrice vous embrasse.


English:

Student, Mother, Wife, Blogger, and Country Girl.

As I have mentioned before, I am currently writing a Masters Thesis in the Study of Religion. I am now 36 years old, but I have not been studying all the way from my teen years up until now. I was trained as an actress in France where I lived for 15 years, and I have been working as such, mostly in the theatre, for 10 years. It is quite amazing that here in Denmark you can start studying again, even much later in life.

However it is challenging to be an adult in such a youthful environment, and it is difficult to juggle between life in the countryside and studies in the city, and between being a student at the university and a teacher to my child. It demands flexibility, and of course I have to mention the financial difficulties of being an adult living on a student’s scholarship.

here are 3 tips for (older) students:

1. Organization is everything, both when it comes to finances and to time. Grocery shopping once a week, planning all activities, even hobbies. Boring but true!

2. If you have children: Never put off anything study related. Do not think that deadline is far away because chicken pox last at least a week.

3. Do not expect people to understand that you do not have all the time in the world because you are a student, but don’t accept too much responsibility for school or kindergarten activities either. People will not understand that you are busy, because when they were students, they did not have the responsibilities you have. Full time studies are equivalent to a full time job, or you are not doing it right!

Other tips will certainly follow. Do you have any to suggest?

Hugs and Kisses from the Empress.

2 Replies to “Hvordan man overlever at være en gammel studerende – Comment survivre en tant qu’étudiant âgé – How to survive as an old student”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.